• jorunn@hoine.no

FN´s bærekraftsmål for norsk byggebransje

Updated: Mar 5

Marie avsluttet sin Executive Master of Management i grønn vekst og konkurransekraft våren 2019. Oppgaven er utført sammen med Anne Danielsberg.

FNs bærekraftsmål har som målsetting å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge har en rolle i oppfølgingen av målene internasjonalt.

Klimaendringer med konsekvenser som blant annet hyppigere ekstremvær er registrert verden over og for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader må verden gjøre endringer som menneskeheten aldri før har sett maken til. I tillegg pågår det endringer i klima, natur og artsmangfold som er så store at mange av FNs bærekraftsmål ikke vil kunne oppnås. Stockholm Resilience Centre har identifisert ni tålegrenser for jorden og menneskelig aktivitet. Klimaendringer, landforringelse og for høy beskatning av jordens ressurser er det mest kritiske for jordens tåleevne og menneskers mulighet for ett godt liv.


Det er to paradokser knyttet til jordens tåleevne og oppnåelse av FNs bærekraftsmål. På den ene siden så vil forsøk på oppnåelse av alle FNs sosiale bærekraftsmål for en stadig økende befolkning medføre ytterligere belastning på jordens tåleevne ved økt klimagassutslipp og høy beskatning av jordens ressurser. På den andre siden så vil klimaendringer, landtransformasjon, tap av biologisk mangfold, naturressurser, råvarer og endrede økosystemtjenester medføre stadig større vanskeligheter med å oppnå de sosiale bærekraftsmål.


Bygg- og eiendomssektoren utgjør en viktig del av belastning på jordens tåleevne men kan også, med de rette grep, bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innenfor planetens tåleevne. I en vesentlighetsanalyse har vi vist hvilke av FNs bærekraftsmål som er viktigst for å holde oss innenfor jordens tåleevne og hvor bygg- og eiendomssektorens har størst mulighet for påvirkning, disse er: SDG#7. Ren energi for alle, SDG#11. Bærekraftige byer og samfunn, SDG#12. Ansvarlig forbruk og produksjon, SDG#13. Stoppe klimaendringene, SDG# 15. Liv på land og SDG# 17. Samarbeid for å nå målene. For disse bærekraftsmål har vi utarbeidet indikatorer for å kunne sette spesifikke mål.


Ta kontakt om du vil vite mer!  • Instagram

©2020 by HØINE